Trong Chiến lược Tiếp thị Đa kênh,
Những kênh nào hoạt động hiệu quả nhất cùng nhau